Osnovi teorije drzavnog budžeta Andraš Vigvari

700.00 RSD Sa PDV-om

  • Izdavač: Prometej
  • Povez: Broširan
  • Broj strana: 293
  • Format: 24 cm
  • ISBN: 9788676397648

 

Nema na zalihama

SKU 12525 Kategorija Oznake ,

Opis

Funkcionisanie i finansiranie nadnacionalnog sistema

institucija,sloZenostnacionalnihdriavaraztiiiterazvijenosti,

vetiiineiistorijskihtradicija,traiedrugaiijustrukturudriavnih

finansiia i drugaiiie ekonomisanie – od uobiiaienih’

.,, driava mora da postavi drugadiie prioritete ekonomske

politike. Medu mogueim novim prioritetima moiema

spomenuti sledeeet

– ohezbed iva ni e kon ku rentskih .trhisn i h usl ova za priv red ne

subiekte i Siroke stoleve druitva,

– poreska potitika koia podstide odrZivi razvoi’

– stvaranie privrednog razvoia buduenosti i to izgradivaniem

fizidke i humane infrastrukture, koje su neophodne za

stvaranie privrednih grana u oblasti finansiia’ i koie se bave

pru2aniem usluga na bazi znania’

..,ulogadriavekoncentriiesenaoneoblasti,koieeepripremiti

i drutvo iiniti permanentna sposobnim na adaptivno

prilagodavanie brzim ekonomskim pramenama’ Od tih oblasti

treba istaei iirenie i iaianie sredstava palitike aktivnog

zapoiliavania, izgradivanie i funkcionisanie kvalitativno novog

sistema instituciia u istraiivaikoi’razvoinoi i obrazovnoi sferi’

zatim efikasniiu zaititu prirodnog okruZenia

i neobnovtiivih prirodnih resursa’

Dostupno u:

Leo Commerce online prodavnici
Ostvarite kupovinu u iznosu od 3.000 RSD kako biste aktivirali besplatnu dostavu!