Cart

Best Seller

ODGOVORNO RESTRUKTURIRANJE Vejn Kasio

Dostupno: 1 Na zalihama

дин. 865.00 дин. 562.00

1 na zalihama

Količina :

Opuštanje nije rešenje.

Odgovorno restrukturiranje je bolje

  • Izdavač: Prometej
  • Povez: Tvrd
  • Broj strana: 211
  • Format: 20 cm
  • Pismo: Latinica
  • ISBN: 9788676397280
Broj artikla: 19819 Kategorija: Oznake: ,

lstrazivania pokazuju da kompaniie kole odaberu smaniivanie broia zaposlenih nisu

protitanitnije od onih koie odiuie drugaiiie. Vein Kasio pokazule da ie potreban dobar

ose6ai za blznis kako bi se izvrSilo odgovorno restrukturiranle, izbeglo otpuStanie i

umeslo toga zaposleni posmatrali kaoptednost koiu treba razviiati, a ne kao troSkovi

t<oie trera-smaniiti. xaiio istraiuie trinaest nai6e56ih milova o smaniivaniu poslovania,

deialino opisuluii niihov negativin uticai na prolitabilnost, produktivnost, kvalitet, zatim

na miral,’posvecenost, pa eit i zdravlle preiivelih. Svoie slavove ilustruie slvarnim

frimerima’uspe$nog pristupa odgovotnom restrukturiranlu iz lirmi kao Sto su Charles

Schwab, Motorola, Southwesl Airlines i mnoge druge’

“0dgovotno testtukturiranje” ptuia speciliine i detal|ne savete Sta treba i Sla ne ireba

Iiniti pri razvijanlu i primeni strategiie restruklutiranla koia ce, za razliku od olpuStania,

oia6aii vaSu organizaciiu i osposobiti ie da se suoii sa predstoiecim izazovima.

“Konadno jasan i dosledan dokaz da ne treba vriiti masovna otpuitania kada poslovanie

ide loie. iejn Kasio kombinuie primere iz iivota sa pailiivim tinansiiskim analizama

kako bi pokizao da smaniivanii postovania moie da bude kontraproduktivno, cak i ako

s;u ekoniomske prilike teike. dnaivezno Stivo za svakog rukovodioca koii ieli da bude

spreman za snalaienie u teikim vremenima.”

Joanne Marlin, pfolesor organizacionog ponasania, Poslovnoi lakultei, univerzitel slenlord

,,Poznavanie poslovania zavisi od ukliucenia sopstvenih liudi u inovaciie i razvoi. Kasio

iaino i uniiiivo poka-zuie da odgovirno upravlianie restrukturiraniem moie da podrii,

‘ako

ne i da poboliia, ovai nivo poslovania. liito da uvreiena praksa mnogo neodgo’

vornijeg ponaiaiia moie da ima porazan elekat na buduinost poslovania’ 1va kniiga

pruZa iaine savete kako prepoznati raztiku i kako odabrati pravi put”‘

Debra Angel, raniii potpredsednik 30om Corporale Services

“\dgovorno restrukturiranie” ie promiillieno, odgovorno i neophodno uputstvo za upruv’

tianie na svim nivoima organizaciie u Americi. Prolesor Kasio ie ovom kratkom, ali

ipe’cattiivom knjigom pruliio plan’restrukturirania u danainiem svetu poslovania koii se

tako btzo menia.”

Eugene K. Anlhony, penzionisani administralivni sudiia SAD

Loading...